October 23, 2017, 08:36:05 PM

เอกสารใหม่ที่เข้าระบบ [Recent Docs]

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
โปรดลงนามให้นศ.พ้นสภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25601011_1795
2
ขอความอนุเคราะห์ปชส.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและพื้นฐานสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุดใหม่ โดยไม่เสียคชจ.สำหรับนศ.มจพ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25601003_1749
3
งานกิจการนศ. คณะวิศวฯ ขอความอนุเคราะห์ให้นศ.เข้าร่วมกิจกรรม TOA CAMPUS ROADSHOW 2017 และรับสมัครงาน วันที่ 27 ตค.2560 เวลา 13.00-16.00 น.81-326 ให้นศ.เข้าร่วมงานภาควิชาฯละ 15 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600925_1704
4
สถาบันวิจัยแสงซินโครครอน แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปชส.การเปิดรับสมัครโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปีพ.ศ. 2561 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 กย.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600919_1667
5
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปชส.แหล่งทุนภายนอกแก่นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา สนใจสอบถามรายละเอียดตามบัณฑิตศึกษา ชั้น 12 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600915_1665
6
ประกาศมจพ. เรื่อง โครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ผู้สอนนศ.ปี 1 อนุญาตให้นศ.เข้าร่วมโครงการ วันเสาร์ที่ 16 กย.2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600912_1640
7
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเข้าห้องสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600907_1617
8
กลุ่มงานทะเบียน แจ้งรายชื่อนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ภาคเรียนที่ 2/2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600907_1616
9
กลุ่มงานทะเบียน มจพ. แจ้งให้นักศึกษาพ้นสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600907_1615
10
สจล. ขอมอบวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600831_1569
Pages: [1] 2 3 ... 10