June 26, 2017, 08:43:41 PM

เอกสารใหม่ที่เข้าระบบ [Recent Docs]

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
กลุ่มงานทะเบียน มจพ.แจ้งเรื่อง โปรดลงนามในคำสั่งคืนสภาพนักศึกษา และให้นักศึกษาพ้นสภาพ ภาคเรียน 2/2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600622_1107
2
แจ้งนศ.ป.โท, ป.ตรี แจ้งโครงการแลกเปลี่ยนนศ.นานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ ประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600609_1037
3
ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ปชส.การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 แจ้งรายชื่อผู้สนใจได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย 25600529_0959
4
ประกาศสอบวิชา Eng.Project II/2559  สอบวันที่ 2 มิ.ย.60 จำนวน 2 กลุ่ม
5
ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ แจ้งเรื่อง ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบในภาคเรียนที่ 2/2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600517_0862
6
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปชส.แหล่งทุนภายนอกแก่นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600508_0822
7
งานบริการวิชาการ คณะวิศวฯ แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปชส.โครงการฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600428_0760
8
บัณฑิตวิทยาลัย ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560 ช่วงที่ 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600428_0757
9
หน่วยหลักสูตรพัฒนาวิชาการฯ คณะวิทย์ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเข้าห้องสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600428_0756
10
บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ปชส.และเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวด 17-18 สค.60 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600426_0736
Pages: [1] 2 3 ... 10