March 25, 2017, 12:48:14 AM

เอกสารใหม่ที่เข้าระบบ [Recent Docs]

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600316_0523
2
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600314_0502
3
งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวฯ แจ้งเรื่อง เปิดรับสมัครทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการต่อยอดปริญญานิพนธ์ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600308_0456
4
ประกาศงานทะเบียนและสถิตินศ. แจ้งเรื่อง รายชื่อนศ.วิทยาทัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600307_0450
5
ให้นักศึกษาพ้นสภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หัวหน้าภาควิชาฯ มอบหมายมานีสงค์จัดทำสถิตินักศึกษาพ้นสภาพของแต่ละปี 25600307_0449
6
ขอความอนุเคราะห์ปชส.นศ.ระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600307_0453
7
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปชส.แหล่งทุนภายนอกแก่นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600307_0452
8
ฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา แจ้งมติที่ประชุมเรื่องการออกใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600307_0451
9
คำสั่ง คณะวิศวฯ แจ้งเรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600227_0389
10
คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 19-23 พย.60 ณ อาคารเคเอกซ์ มจธ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600224_0380
Pages: [1] 2 3 ... 10