October 23, 2017, 08:36:30 PM

Author Topic: ขอแจ้งยกเลิกการบรรยายพิเศษเรื่องการป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการและวรรณกรรม  (Read 8 times)

ปาณิสรา

  • Officer
  • *
  • Posts: 7002
    • View Profile
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งยกเลิกการบรรยายพิเศษเรื่องการป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการและวรรณกรรม 23 สค.2560 เนื่องจากเกิดการผิดพลาดในการประสานงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600721_1321