January 22, 2018, 10:41:37 PM

Author Topic: ขอแจ้งยกเลิกการบรรยายพิเศษเรื่องการป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการและวรรณกรรม  (Read 10 times)

ปาณิสรา

  • Officer
  • *
  • Posts: 7119
    • View Profile
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งยกเลิกการบรรยายพิเศษเรื่องการป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการและวรรณกรรม 23 สค.2560 เนื่องจากเกิดการผิดพลาดในการประสานงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 25600721_1321